تمدید اشتراک


مشخصات فردی
*
*
*
*
*
مشخصات شرکت
*
*
*
*
*
سجاب؛ سامانه جمع آوری روزنامه باطله
اهمیت بازیافت کاغذ را می توان به طور کلی از دو منظر «ضرورت بازیابی کاغذهای باطله» و «کمک به حفظ محیط زیست و منافع اقتصادی حاصل از آن» مورد بررسی قرار داد. امروزه مواد سلولزی از قبیل کاغذ و مقوا درصد نسبتا زیادی از ضایعات و زباله شهری را تشکیل می دهند . از نظر زیست محیطی بازیافت کاغذ موجب کاهش وابستگی به کاغذهای بکر و در نهایت کاهش قطع درختان و بالا رفتن فرصت تجدید حیات عرصه های جنگلی عریان شده می شود. یکی از نتایج مصرف دوباره کاغذهای باطله کاستن از فشار وارده بر طبیعت است.
توجه:

مشترک گرامی متقاضی در طرح، در صورت عدم مشارکت در تحویل روزنامه باطله، تخفیف ارائه شده لغو و متناسب با آن مدت اشتراک کاهش می یابد.

طرح های فعال
فاکتور طرح

0

0

0

0

0

تحصیلدار تا 24 ساعت آینده در ساعات اداری جهت گرفتن وجه به آدرس شما مراجعه خواهد نمود!