تمدید اشتراک


مشخصات فردی
*
*
*
*
*
مشخصات شرکت
*
*
*
*
*
سجاب؛ سامانه جمع آوری روزنامه باطله
موسسه فرهنگی هنری خراسان در نظر دارد ،ضمن جمع آوری روزنامه های تاریخ گذشته مشترکین ، به ازای هر 5 نسخه روزنامه دریافتی، یک نسخه روزنامه رایگان به مشترکین هدیه دهد. اهمیت بازیافت کاغذ را می توان به طور کلی از دو منظر «ضرورت بازیابی کاغذهای باطله» و «کمک به حفظ محیط زیست و منافع اقتصادی حاصل از آن» مورد بررسی قرار داد. از نظر زیست محیطی بازیافت کاغذ موجب کاهش وابستگی به کاغذهای بکر و در نهایت کاهش قطع درختان و بالا رفتن فرصت تجدید حیات عرصه های جنگلی عریان شده می شود. یکی از نتایج مصرف دوباره کاغذهای باطله کاستن از فشار وارده بر طبیعت است
طرح های فعال
فاکتور طرح

0

0

0

0

0


تحصیلدار تا 24 ساعت آینده در ساعات اداری جهت گرفتن وجه به آدرس شما مراجعه خواهد نمود!